Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Mẫu hợp đồng cho thuê xe máy ở hà nội A Hữu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
———-oOo———-
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE MÁY
Số: ……–HĐTX
Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.
Hôm nay, ngày … tháng …  năm 2020, chúng tôi gồm :
BÊN A: (Bên thuê xe)
Ông/bà:…………………………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………………………………

CMT số………………………………..cấp ngày……/…./…….. tại……………..
BÊN B: (Bên Cho thuê xe máy)
Ông/bà: Nguyễn Hữu…………………………………………………
Địa chỉ:…số 10 ngách 406/66 đường Âu cơ,Tây Hồ, Hà Nội…………………………………………………………………
Điện thoại:……………0912265529………………………………………………………………
Chức vụ:……………………chủ cửa hàng………………………………………………………

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe máy với các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE MÁY
Bên A đồng ý thuê của bên B thuê 01 xe………………..
  • Loại Yamaha nouvo biển kiểm soát số ………………….
ĐIỀU 2 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
Giá thuê xe máy là: …130,000 Vnd…..……đồng/1 ngày(…………………………………………………..…) hoặc ….……đồng/tháng(………………………………………….…)(Giá trên chưa gồm thuế GTGT )
Bên A giao xe và toàn bộ giấy tờ xe cho bên B và ngay khi hợp đồng được ký kết.
Bên B ứng trước 100% tiền thuê xe cho bên A ngay sau khi hợp đồng này được ký kết.
ĐIỀU 3 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
3.1. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A
Đặt trước …………..đồng (……………………………………………. đồng) cho bên B.
Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn:
□ theo ngày – trước 17h ngày……
□ theo tháng – trước ngày cuối cùng của tháng……
Chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe theo định kỳ
Chịu toàn bộ chi phí xăng dầu khi sử dụng xe.
3.2. Trách nhiệm của bên B:
Giao xe và Hợp đồng này cho bên A ngay khi hợp đồng này có hiệu lực.
Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.
Mua bảo hiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng cho thuê xe máy
ĐIỀU 4 : HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
Hợp đồng có giá trị kể từ ngày …7/1/2020.. đến hết ngày 7/2/2020…..
Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trước ít nhất 01 tháng.
ĐIỀU 5 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.
Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật.
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.
Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản. Bên B giữ 01 bản.
        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét